Plaatselijke regeling

PREAMBULE

De Tehuisgemeente is een christelijke kerk, met de Bijbel als de basis van het geloof. Onze gemeenteleden hebben verschillende geloofsachtergronden en die veelkleurigheid koesteren we.
In onze verscheidenheid trekken we samen op, in de richting die Jezus Christus ons wijst. Of we nu zeker zijn van ons geloof of twijfelen: we houden elkaar vast en geven elkaar de ruimte.
Sinds haar ontstaan in 1965 is onze gemeente kritisch geweest ten aanzien van kerkelijke hiërarchie en van bovenaf opgelegde besluiten binnen een kerkverband. Dit als gevolg van de pijnlijke kerkscheuring die hieraan voorafging. De jaren die volgden, waarin de Tehuisgemeente onderdeel uitmaakte van de Nederlands Gereformeerde kerken, zijn helend geweest. Binnen dit kerkverband was sprake van wederzijdse aanvaarding en ruimte om eigen keuzes te maken.
In deze jaren hebben wij ook ervaren hoe verrijkend het is om verder dan het eigen kerkverband te kijken en zijn er banden ontstaan met kerken, kerkleden en predikanten van andere kerkgenoot-schappen, die ons dierbaar zijn geworden. Deze banden willen wij blijven onderhouden en zo mogelijk uitbouwen. Wij zijn blij en dankbaar om deel uit te maken van de wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus. Met al haar verschillende mensen, culturen en denkbeelden zijn we verenigd in Hem en streven we naar eenheid in Hem. Eenheid in geloof is niet hetzelfde als uniformiteit. Door te onderzoeken, delen en luisteren zoeken we God en elkaar en kunnen wij ontdekken wat Hij ons in elkaar wil geven.
Tijdens het proces van eenwording van NGK en GKv tot Nederlandse Gereformeerde Kerken hebben onze afgevaardigden op dit punt herkenning geproefd en gemerkt dat velen het gezamenlijk kerk-zijn op deze manier zien. Dit heeft ertoe geleid dat we in vertrouwen uitspreken: wij horen erbij in de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

REGLEMENT

1. Naam

De naam van de kerk is: Nederlandse Gereformeerde Kerk Groningen – Tehuisgemeente (hierna: Tehuisgemeente).

2. Geloof en activiteiten

De Bijbel als het Woord van God is het richtsnoer voor ons geloven, denken en handelen. De Apostolische geloofsbelijdenis zien wij, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, als heldere samenvatting van ons geloof. Vanuit ons geloof geven we ons leven individueel èn als gemeente vorm. Dit komt tot uiting in – tenminste – de volgende activiteiten: het houden van samenkomsten op zondagen en christelijke feestdagen die als eredienst zijn gericht tot de eer van God, de verkondiging van zijn Woord en de viering van onze verlossing door Jezus Christus; de bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in de samenkomsten; het geven van bijbels onderwijs aan en stimuleren van onderling contact van de jeugd van de gemeente; het bezoeken en bijstaan van ouderen, zieke leden en leden in moeilijke omstandigheden; het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud); het bijdragen in maatschappelijke en sociale noden; het bijdragen aan het opleiden van studenten tot het ambt van predikant en het ondersteunen en/of uitvoeren van zendings-, missionair- en evangelisatiewerk.

3. Kerkverband

De Tehuisgemeente maakt per 1 mei 2023 deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. De autonomie van de plaatselijke kerk is het dragend principe onder de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Het statuut van de kerken wordt gevormd door de Kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken met bijbehorende regelingen. De Kerkorde bevat afspraken over de wijze waarop de kerken dat kerkelijk samenleven vormgeven en op welke wijze de belangen die de kerken in regionaal en landelijk verband gemeenschappelijk hebben worden behartigd.

Besluiten genomen voor 1 mei 2023
Besluiten die in de Tehuisgemeente zijn genomen inzake geloven, belijden en gemeente-zijn, vóór de totstandkoming van de Nederlandse Gereformeerde kerken, blijven na 1 mei 2023 onverminderd van toepassing.

4. Leden

De leden van de Tehuisgemeente wonen in Groningen en omgeving. De gemeente kent belijdende leden, doopleden, gastleden, opgedragen leden en ongedoopte leden.

5. Kerkelijk bestuur en ambtsdragers

De leiding van de Tehuisgemeente berust bij de kerkenraad, bestaande uit de predikant en de ouderlingen. De kerkenraad is tweeledig: er is een Algemene Kerkenraad (hierna: AKR) en een Pastorale Kerkenraad (hierna: PKR).

Gekozen ambtsdragers
Ambtsdragers (predikant, ouderlingen en diakenen) worden gekozen uit door gemeenteleden voorgedragen en door de AKR verkiesbaar gestelde kandidaten. Er is actief en passief kiesrecht voor alle belijdende leden. De verkiezingsprocedure is uitgewerkt in een verkiezingsreglement.

Commissies en taakgroepen
De AKR kan voor een deel van het kerkelijk werk commissies of taakgroepen instellen. De Tehuisgemeente kent in ieder geval de taakgroepen Beheer, Dienstbaarheid (waaronder de Diaconie), Jeugd, Missionair, Toerusting & Gebed en Liturgie.

Wettelijke vertegenwoordiging

De kerkenraad wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter gezamenlijk met de scriba (secretaris) of gezamenlijk met een ander kerkenraadslid.

5.1 AKR

De AKR bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba, de coördinator van het pastoraat en ouderlingen die ieder één of meerdere taakgroepen vertegenwoordigen.
De AKR is bevoegd om te besluiten over alle kerkelijke zaken, behalve waar deze regeling anders aanwijst. Bij ingrijpende besluiten, bijvoorbeeld het beroepen van een predikant, wordt de gemeente geraadpleegd.

5.2 PKR

De PKR bestaat uit de predikant, de coördinator pastoraat en de pastorale ouderlingen. Het pastoraat is wijkgericht opgezet. Dit is uitgewerkt in het beleidsdocument ‘Pastoraat, een taak voor de hele gemeente’.

5.3. Diakenen

Er zijn twee of drie diakenen en zij vormen gezamenlijk de diaconie. De diaconie is onderdeel van de taakgroep Dienstbaarheid. De diaconie is belast met – samengevat – het verlenen van hulp aan hen die dat behoeven, binnen en buiten de gemeente. Dit is uitgewerkt in het beleidsplan Diaconie.

5.4 Verklaring ambtsdragers bij hun bevestiging

De ouderlingen en diakenen verklaren bij hun bevestiging/inzegening dat ze ervan overtuigd zijn dat ze van God afhankelijk zijn bij de uitvoering van hun taak en zich daarbij laten leiden door Zijn Woord en Geest. Daarnaast spreken ze uit dat ze geroepen zijn om de andere gemeenteleden toe te rusten voor het werk in Christus’ dienst, en beloven ze om vertrouwelijk om te gaan met wat hen in vertrouwen wordt meegedeeld.

6. Verkondiging van het Woord en bediening van de sacramenten

6.1  Verkondiging van het Woord

In de kerkdiensten gaat in de regel de eigen predikant of een namens de kerkenraad uitgenodigde gastpredikant voor in de verkondiging en uitleg van de Bijbel. Ook kunnen gemeenteleden voorgaan, die daarvoor door de kerkenraad gevraagd worden.

6.2 Heilig Avondmaal (Maaltijd van de Heer)

Iedere eerste zondag van de maand viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Eenieder die de Here Jezus van harte liefheeft en aanvaardt als zijn of haar Verlosser, is uitgenodigd om aan de viering deel te nemen, inclusief de kinderen. Het Heilig Avondmaal wordt in de regel bediend door een (gast-)predikant of ambtsdrager van de gemeente. In uitzonderingsgevallen kan een gemeentelid dat geen ambtsdrager is het Heilig Avondmaal bedienen.

6.3 Heilige Doop

De Heilige Doop wordt, op aanvraag van de ouders, bediend aan kinderen van gemeenteleden te midden van de gemeente. De Heilige Doop wordt bediend door een (gast-)predikant.
Op verzoek van de ouders is er ruimte voor de kinderzegen, als een gelijkwaardig alternatief voor de kinderdoop.
De Heilige Doop kan ook aan volwassenen, die als kind niet gedoopt zijn, worden bediend. Dit gebeurt na het afleggen van openbare geloofsbelijdenis.

7. Veilige kerk

De Tehuisgemeente volgt de richtlijnen van veiligekerk.nl. Er zijn twee Interne Vertrouwenspersonen (hierna: IVP), bij voorkeur een mannelijke en een vrouwelijke. De IVP geeft aandacht aan signalen van (seksueel) misbruik en maakt het onderwerp (preventie van) (seksueel) misbruik en grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar. De gemeente hanteert een gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijke werkers.
Via Meldpuntmisbruik.nl is een externe vertrouwenspersoon bereikbaar.

8. Financiën

8.1 De werving van fondsen

De gelden die benodigd zijn voor het kerkelijk leven en de in dat kader ontplooide activiteiten worden samengebracht door vrijwillige bijdragen van de leden van de Tehuisgemeente.
De Tehuisgemeente draagt naar rato bij aan de gelden die benodigd zijn voor de instandhouding van het kerkelijk samenleven op landelijk niveau en voor verplichtingen die de kerken gezamenlijk zijn aangegaan.

8.2 Het beheer en de besteding van middelen

De AKR is eindverantwoordelijk voor het bijeenbrengen van de benodigde gelden, het ontwikkelen en vaststellen van het financiële beleid en het beheer van de middelen.
Het feitelijke beheer van de niet-diaconale financiële middelen en kerkelijke goederen is opgedragen aan de Commissie van Beheer (CvB).
De financiële middelen die zijn verkregen voor diaconale doeleinden worden uitsluitend bestemd voor de bekostiging van de diaconale kerkelijke taken, het verschaffen van materiële hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) en het ondersteunen bij maatschappelijke en sociale noden binnen en buiten de kerk.

Inschrijving in het Handelsregister

De Tehuisgemeente is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77613554.

Na raadpleging van de gemeente vastgesteld door de Algemene Kerkenraad d.d. 26 april 2023