Wat wij geloven

Wij zijn een christelijke gemeente. De bijbel als Gods woord is de basis van ons geloof. Vraag je aan ieder van ons wat we nou precies geloven, dan krijg je heel verschillende antwoorden. Geloven is een proces en het geloof vormt ons door de jaren heen. Geloof zegt veel over hoe je in het leven staat. Over hoe iemand is opgevoed en wat iemand heeft meegemaakt. Kerken zijn vaak veelkleurige gemeenschappen, ook onze Tehuisgemeente. Vanuit allerlei achtergronden trekken we samen op. Die veelkleurigheid is iets dat we koesteren.

Een samenvatting van ons geloof staat in de Apostolische Geloofsbelijdenis. In onze diensten laten we deze geloofsbelijdenis regelmatig horen. Dan weten we ons verbonden met elkaar en met andere christenen van vroeger, nu en overal in de wereld.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde

Deze geloofsbelijdenis is geschreven in de ik-vorm, waarmee wordt uitgedrukt dat geloven een persoonlijke zaak is. Ieder die de belijdenis uitspreekt, belijdt zijn of haar eigen geloof. Toch is geloven niet iets van de eenling en daarom spreken we de belijdenis vaak samen uit. En daarbij staan we in de traditie van het voorgeslacht, dat het geloof aan ons heeft doorgegeven.

Het centrale uitgangspunt van ons geloof is God, die we hebben leren kennen als onze hemelse Vader. We geloven in een God die dicht bij mensen wil zijn, ons liefheeft en voor ons wil zorgen zoals een vader voor zijn kinderen zorgt.

We geloven ook in God als Schepper. We geloven dat het universum met alles wat daarin is, tot stand is gekomen door de kracht van God. In de overweldigende schoonheid, complexiteit en samenhang van ons universum zien we de hand van een Ontwerper, die met liefde en zorg alles heeft gemaakt dat bestaat.

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer

We geloven in Jezus Christus, geboren uit God de Vader. We geloven dat hij één is met God de Vader.
Door het geloof in Jezus worden ook wij kinderen van God. Maar meer nog is Jezus onze Heer en willen we hem naleven.

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria

We geloven dat Maria door de kracht van Gods Heilige Geest zwanger is geworden en een zoon kreeg die ze Jezus noemde. Zo gaf Jezus zijn hemelse positie op om mens te worden zoals wij, om onder ons te leven en ons te vertellen van zijn hemelse Vader, die ook onze hemelse Vader wil zijn.
Elk jaar vieren we met het Kerstfeest dat Jezus, het Licht van de wereld, op aarde kwam.

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

We geloven dat Jezus mens was en dat hij in zijn leven pijn, verdriet, ziekte en afwijzing heeft gekend. Hij weet wat we doormaken als er moeiten in ons leven zijn en voelt daarin met ons mee.
We geloven dat Jezus in het bijzonder heeft geleden toen hij in handen viel van Pontius Pilatus, die Jezus liet geselen en kruisigen, terwijl hij niets strafbaars had gedaan. Door te sterven aan het kruis overwon Jezus het kwaad. We geloven dat het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus ons de enige weg biedt naar vrijheid en vrede met God.
Elk jaar op Goede Vrijdag, maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld als we het Heilig Avondmaal vieren denken we er dankbaar aan terug dat Jezus dit voor ons heeft gedaan en kijken we met verlangen uit naar zijn terugkomst.

Neergedaald in de hel en na drie dagen weer opgestaan uit de dood

We geloven dat Jezus in onze plaats afdaalde naar de diepste duisternis om ons in het Licht te kunnen plaatsen. En we geloven dat de dood Jezus niet kon vasthouden. Op de derde dag stond Jezus op uit de dood en opende daarmee een weg van leven voor een ieder die gelooft in hem.
Tijdens het Paasfeest vieren we deze overwinning over de dood met grote blijdschap.

Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader

We geloven dat Jezus zich na zijn opstanding aan honderden gelovigen heeft laten zien om hen te bewijzen dat hij leefde en dat hij op de 40e dag na zijn opstanding is teruggekeerd naar de hemel. Daar heeft hij de hoogste plek naast God de Vader ingenomen. En hij maakt voor ons een plaats klaar, zodat we eens ook bij de Vader zullen zijn.
Elk jaar als het Hemelvaart is, vieren we de terugkeer van Jezus naar de hemel.

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen over levenden en doden

We geloven dat Jezus op een tijdstip dat de Vader bepaald heeft zal terugkeren naar de aarde. Hij zal hier dan een Vrederijk stichten waaraan geen einde komen zal. Met de komst van Jezus zal er ook een moment van oordeel zijn. Zowel degenen die bij de komst van Jezus op aarde leven, als degenen die al gestorven zijn, zullen dan geoordeeld worden. Voor een ieder die gelooft in Jezus en Zijn plaatsvervangend lijden en sterven zal dit oordeel uitlopen op vrijspraak.

Ik geloof in de Heilige Geest

We geloven in de Heilige Geest, die één is met de Vader en de Zoon, die ons troost, bemoedigt, helpt en wijsheid geeft, die ons God leert kennen en die ons de overtuiging geeft dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest is een groot geschenk van God aan elke gelovige.
Als het Pinksteren is, vieren we met dankbare blijdschap dat God ons zijn Geest overvloedig gegeven heeft.

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen

We geloven dat er maar één kerk is: de wereldwijde gemeenschap van christenen. Deze kerk is als een lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is. De Tehuisgemeente weet zich onderdeel van die wereldwijde gemeenschap.

Vergeving der zonden

We geloven dat Jezus Christus geleden heeft en gestorven is voor alles wat mensen gedaan hebben dat niet in overeenstemming is met de wil van God de Vader.

Wederopstanding van het lichaam

We geloven dat de dood niet het laatste woord heeft, omdat Jezus de dood heeft overwonnen toen hij opstond uit de dood. Wie in Jezus gelooft, zal net als hij opstaan uit de dood op de tijd die God de Vader bepaald heeft.

En een eeuwig leven

Wij zullen bij God zijn en hij bij ons. Er zal geen pijn en verdriet meer zijn. Geen angst en oorlog en misdaad. Geen ziekte. Er zal leven zijn in al zijn volheid, zoals God het altijd al bedoeld had.

Amen

We geloven dat dit alles zeker en waar is!