Overig

Hieronder vind u informatie over overige Tehuisgemeente activiteiten anders dan kringen en jongerenwerk. Verdere informatie is op te vragen via: scriba@tehuisgemeente.nl.

ZIELENPIJN EN RUIMTE

Binnenkort komt het gedenkboek “Zielenpijn en ruimte” over vijftig jaren Tehuisgemeente uit. Aan het boek is door meerdere gemeenteleden meegewerkt onder eindredactie van Joop Vogel. Naast een aantal hoofdstukken over de (ontstaans-)geschiedenis van de gemeente, is er onder andere aandacht voor de predikanten die de gemeente hebben gediend, activiteiten binnen de gemeente zoals de liturgiecommissie, muziek in de Tehuisgemeente, de bezoekerskring, gemeentedagen, jongerenactiviteiten, de kerkenraad, het beroepingswerk en waarom het er nooit van gekomen is een eigen kerkgebouw te hebben. Ook is er een aantal hoofdstukken gewijd aan belangrijke thema’s zoals vrouwen in het ambt, huwelijk en samenwonen, kinderen aan het Avondmaal, een plek voor homoseksuele broeders en zusters, de positie van de Tehuisgemeente binnen de Regionale Vergadering en het Landelijk Verband, de zending en diaconaat . Het boek sluit af met de bijdragen van de sprekers op het minisymposium “Christen in Stad, wat slaat bruggen wat plaatst hekken?” uit 2015. Tenslotte zijn er verdeeld over het boek interviews met gemeenteleden opgenomen die vanaf de beginjaren lid zijn van de gemeente.

Het boek is te bestellen via intekening voor of na de zondagse samenkomsten of de website van de gemeente. De kosten bij voorintekening tot 31 mei 2018 zijn € 25,- (vooraf te voldoen). Bij verschijning zijn de kosten € 30,- per boek. Als het boek moet worden toegezonden komen de portokosten nog over de kostprijs heen.  Bestelformulier : ‘Zielenpijn en Ruimte’

Via de website van Boekhandel Riemer is ‘Zielenpijn en Ruimte’ vanaf 1 juni 2018 te bestellen voor € 34,90.
Nieuwe Ebbingestraat 1, Groningen, 050 3134041, boekhandel@riemer.nlwww.boekhandelriemer.nl

Bezoekerskring
De bezoekerskring probeert het contact met ouderen en zieken in de gemeente te stimuleren en te bevorderen. Dit door middel van een maandelijks bezoekje en zo nodig door wat hand- of spandiensten te verrichten.

55 Plus middag
Iedere 2e donderdag van de maand komen 55-plussers bij elkaar om samen een gezellige middag te hebben. Ze doen dat van ongeveer 3 tot 5 uur in Het Pand. Onder het genot van koffie en/of thee wordt er lekker bijgepraat, wordt er samen gezongen, soms wordt er een natuurfilm of iets dergelijks gedraaid. Meestal is er echter wel een spreker uitgenodigd of heeft iemand zich spontaan aangemeld om iets te vertellen over zijn of haar werk of hobby of over reizen, die zijn gemaakt. Elke senior, hoe oud of jong, is van harte welkom. Het komen is vrijblijvend en verplicht niet tot een volgende keer.

Filmgroep
Gezamenlijk een film bekijken die stof biedt tot nadenken en een goed gesprek, onder het genot van een goede maaltijd, in elkaars goede gezelschap, kortom: alles wat wezenlijk is voor het bestaan samengebald in één moment: ziedaar wat de Filmavond probeert te bieden. Dat doen we op de tweede dinsdag van de maand. Meedoen kan per keer en verplicht niet tot volgende sessies.

Leesgezelschap ‘Het Reveil’
Deze kring belegt één maal in de 5 tot 7 week een avond bij een van de leden thuis, om daar met elkaar van gedachten te wisselen over een gelezen boekwerk. Het gezelschap is zeer divers, en zo ook de boeken die het agendeert. Leden brengen te lezen titels in, en er is geen leesdwang, hoewel enige voorbereiding groter profijt brengt.
Anders dan de naam suggereert is het niet alles per se Da Costa, Groen van Prinsterer of Gerard/Karel van het Reve wat we lezen. Woont u vooral eens een avond bij, als uw interesse gewekt is; de chaos wordt er echt niet groter door.

Gemeentelijk wandelen
Eens in de zes weken wandelt een aantal gemeenteleden in wisselende samenstelling over ’s Heren wegen en paden. We vertrekken na de morgendienst en de te lopen afstanden zijn tussen 10 en 16 km.

International Café
Sinds februari 2010 hebben wij maandelijkse ontmoetingen met buitenlandse studenten in het gebouw van de Navigators aan de Hereweg 1 in Groningen. Er is veel animo voor deze avonden, met een opkomst tussen de 40 en 50 studenten plus een aantal helpers, velen uit de Tehuisgemeente.  Wij bieden een simpele maaltijd, een korte inleiding en gesprek over een aspect van het leven in Nederland. Er is tijd voor de studenten om met ons en elkaar te praten. Er wordt ook vaak muziek gemaakt.

Op deze ontmoetingen evangeliseren wij niet. Wij proberen mensen zich thuis te laten voelen en vriendschap te bieden.  Natuurlijk komt het onderwerp geloof wel aan de orde in de talloze persoonlijke gesprekken die velen van het los/vaste team medewerkers met sommigen van hen hebben.  Als er animo is om meer van het geloof te horen verwijzen wij ze naar de kerken, bijbelstudiegroepen en Alphacursussen in onze stad.
Sponsoring: al uw giften zijn van harte welkom op diaconie van de NGK Tehuisgemeente, banknr. 57 14 59 749 o.v.v. “Internationaal Café”. www.internationalcafe.nl
Gastgezinnen: Gastvrije mensen die een beetje engels kunnen spreken worden gezocht om een paar studenten van tijd tot tijd uit te nodigen voor een maaltijd, een bezoekje aan iets in  Groningen, vul maar in. De studenten vinden het erg leuk om bij iemand thuis te komen, het leven hier van dichtbij mee te maken, en over verschillen in cultuur te praten.