Voorstel Diaconaal Project ‘Het Overweeghuis’   

25 januari 2019

Aanloop

Elke vier jaar kiest de NGK Tehuisgemeente een diaconaal project (DP) waarmee ze zich verbindt aan een goed doel voor een langere periode. Diverse doelen in binnen- en buitenland zijn op die manier op weg geholpen, structureel ondersteund en hebben op hun beurt de gemeente geïnspireerd en bewust gemaakt van de rol die een kerk heeft buiten de zorg voor haar eigen gemeenteleden.
Naast de nood in eigen kring hecht de Tehuisgemeente aan het vervullen van een taak in haar directe omgeving, maar ook elders in de wereld, waar de nood soms groter is dan dicht bij huis.
Harde criteria voor de keuze van een diaconaal project zijn er niet, maar door de jaren heen is wel gebleken, dat er een sterke voorkeur is voor projecten waar gemeenteleden persoonlijk bij betrokken zijn. Daarnaast willen we graag impact hebben met onze (financiële) steun en vinden we het belangrijk, dat gemeenteleden naast geld ook met hun inzet en arbeid kunnen bijdragen.

Vanaf 2014 is Het Pand het DP geweest. Een lokaal project waarbij veel leden van de gemeente betrokken zijn geweest als vrijwilliger en nog zijn. De financiële ondersteuning van de gemeente heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Het Pand, maar inmiddels heeft Het Pand door andere financiële stromen die hulp niet langer nodig. De betrokkenheid van de Tehuisgemeente zal blijven, maar de conclusie is halverwege 2018 ook getrokken, dat we op zoek moeten naar een ander DP.

In de tweede helft van 2018 heeft de diaconie gezocht naar een nieuw diaconaal project. Na een brede inventarisatie bleven eind 2018 een drietal doelen over: Chavah, Terwille en Het Overweeghuis.
Chavah, een leef-leerhuis voor jonge moeders, en stichting Terwille die zich inzet voor verslaafden en prostituées, zijn beide professioneel georganiseerd en hebben een vaste inkomstenstroom.
Voor Het Overweeghuis, een stichting in ontwikkeling, geldt dit in veel mindere mate.
De betrokkenheid van Wim Keizer bij het project en de pionierende fase waarin het verkeert, betekent, dat de diaconie en de Tehuisgemeente op een andere manier betrokken kunnen zijn. Er is werk te doen en er is geld nodig om Het Overweeghuis tot een succes te maken.

Het Overweeghuis1 
1 Ontleend aan ‘Het Overweeghuis te Groningen – Kortdurende opvang voor vrouwen die in de (straat)prostitutie vastlopen, januari 2019

Het Overweeghuis is een klein opvanghuis voor 6 à 7 vrouwen die vastlopen in de prostitutie. Het Overweeghuis heeft bestaansrecht, omdat er voor deze vrouwen geen opvang is, als ze nog niet besloten hebben om uit de prostitutie te stappen en/of om af te kicken van een (drugs)verslaving.
Daardoor hebben ze weinig kans om in een rustige liefdevolle omgeving af te wegen, hoe ze hun leven verder vorm willen geven en wat hun mogelijkheden zijn om dat ook te bereiken. Met de sluiting van de tippelzone in Groningen in het voorjaar van 2019 is de vraag naar opvang nog groter geworden.

Het Overweeghuis is een burgerinitiatief, en dus wordt het werk gedaan door gemotiveerde vrijwilligers, waaronder ervaringsdeskundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de opgenomen vrouwen en zijn nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van het project.
Daarnaast wordt er samengewerkt met grotere organisaties zoals het Leger des Heils en Terwille, die ook professionele ondersteuning bieden met de inzet van hun medewerkers.

De visie van het bestuur is, dat Groningen een stad moet zijn die vrouwen die zijn vastgelopen in de prostitutie niet wegstopt, maar zichtbaar maakt, dat zij recht hebben op een fatsoenlijke behandeling en een perspectief op een goed leven, zoals iedere burger zich zou wensen. Een actieve stad ondersteunt hen daarbij.

Het Overweeghuis heeft tot doel het tijdelijk opvangen van vrouwen die in de prostitutie vastlopen, het bieden van rust, veiligheid en ondersteuning bij het vinden van (nieuw) toekomstperspectief door onder andere een netwerk van vrijwilligers. Het Overweeghuis biedt vrouwen een time-out uit hun leven als prostituée. Het Overweeghuis is een voorziening die nu ontbreekt in Nederland.
De toekomst moet uitwijzen, of de huidige opzet van Het Overweeghuis de gewenste ontbrekende schakel is.
Tussentijdse evaluatie vindt minimaal eens per jaar plaats. Na maximaal drie jaar wordt de pilotfase afgesloten en moet worden besloten of over wordt gegaan tot een continue voorziening. Alle donateurs ontvangen de jaarlijkse evaluatie en de eindevaluatie.

Het nieuwe diaconaal project 

Wij zijn er van overtuigd, dat Het Overweeghuis een bijzondere rol kan vervullen in het helpen van vrouwen die verstrikt zijn geraakt in de prostitutie. Wij vinden, dat de Tehuisgemeente naast de verantwoordelijkheid voor elkaar als gemeenteleden, ook een verantwoordelijkheid heeft in de stad.
De afgelopen jaren heeft dit een goede invulling gehad in de Korrewegwijk met Het Pand; nu zien wij in Het Overweeghuis een initiatief waarin we onze betrokkenheid bij Groningen kunnen laten zien.
Ook in dit project is er, zij het op een andere manier, ruimte voor betrokkenheid van vrijwilligers. Naast de financiële ondersteuning kunnen gemeenteleden op verschillende manier participeren.

Wij steunen hiermee een organisatie die zich niet expliciet als christelijk profileert, maar wij weten, dat verschillende betrokkenen wel vanuit die levensovertuiging hun werk doen. Wij vinden het belangrijk om in de wereld ook door ons handelen te laten zien, wie wij zijn en dat het onze opdracht is om hart te hebben voor de ander, ongeacht overtuiging en opvatting. Daarin ligt evengoed een christelijke opdracht besloten als in het verspreiden van het evangelie.

Door de betrokkenheid van Wim Keizer en andere bestuurders, de financiële onderbouwing van het project, de steun van gerenommeerde organisaties en de voortvarendheid waarmee dit alles van start gaat, hebben wij er vertrouwen in, dat de Tehuisgemeente kiest voor een DP dat het verschil kan gaan maken in de levens van een kwetsbare groep in onze maatschappij. Evengoed zullen wij als gemeente, net zoals Het Overweeghuis dat zelf doet, jaarlijks moeten evalueren of de verwachtingen kloppen met de behaalde resultaten.

Namens de diaconie,
Toos Boetje, Klara Poelman en Ton Modderman