Belijdenis doen

Wat betekent openbare belijdenis doen?

Openbare geloofsbelijdenis doen is een vervolg op de kinderdoop. Wie de leeftijd bereikt heeft waarop hij of zij zelf een keuze kan en wil maken met betrekking tot het geloof, kan besluiten om de doop met een ‘ja’ te bevestigen.
Je belijdt dan openlijk tijdens een kerkdienst dat je het geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent.
Wie belijdenis doet, geeft antwoord op drie vragen:
1. Geloof je in God: Vader, Zoon en Heilige Geest?
2. Wil je Hem in je dagelijkse leven dienen?
3. Wil je jezelf concreet als actief en medeverantwoordelijk lid van de gemeente opstellen?

Bij een belijdenis wordt ook aan de gemeente een vraag gesteld, want het nieuwe belijdende lid is van nu af aan met alle rechten en plichten opgenomen in de kerkgemeenschap. Als belijdend lid draag je voortaan mede-verantwoordelijkheid voor hetgeen er in de gemeente gebeurt en draag je waar mogelijk bij aan het gemeentelijk leven. Belijdende leden dragen verantwoordelijkheid naar elkaar en van hen mag verwacht worden dat ze naar elkaar omzien. Door ‘ja’ te antwoorden op de gestelde vraag, laat iedereen die bij de belijdenis aanwezig is hardop horen dat hij of zij deze persoon met blijdschap als belijdend lid aanvaardt.

Belijdeniscatechese
Aan het doen van belijdenis gaat meestal een tijd van voorbereiding vooraf. Afhankelijk van en in overleg met de persoon die belijdenis wil doen, wordt dit ingevuld. Bij volwassenen kunnen dat een of meerdere gesprekken met de predikant of pastoraal ouderling zijn. Bij jongeren gebeurt dit tijdens de belijdeniscatechese samen met andere jongeren die belijdenis willen doen. Je bespreekt dan met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof onder leiding van de jongerenwerker of predikant.
Het is niet verplicht om belijdenis te doen als je deze catechese gevolgd hebt. Tijdens de periode van voorbereiding denk je erover na, je zet deze stap weloverwogen.

Wat verandert er als je belijdenis hebt gedaan?
Iedereen, gedoopt of niet-gedoopt, gastlid of belijdend lid kan op allerlei manieren volop meedoen aan het gemeente-zijn. Op het eerste gezicht verandert er dan ook niet zoveel als je belijdenis hebt gedaan. Als het verschil naar voren komt, heeft het meestal te maken met de eerder genoemde verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als je mee wilt stemmen wie de nieuwe ouderling of diaken wordt, of als je zelf ouderling of diaken wilt worden, moet je belijdend lid zijn. En ook als er gestemd wordt over belangrijke zaken, zoals het beroepen van een predikant. En belijdende leden worden aangesproken op het doen van een financiële bijdrage in de kosten die de gemeente te dragen heeft.

Tenslotte verlangen we van ouders die hun kind willen laten dopen, dat tenminste één van hen belijdenis van zijn of haar geloof heeft gedaan en dus belijdend lid van de gemeente is. Het is ook mogelijk om het belijdenis-doen en doop van een eerste kind samen te laten plaatsvinden. De belijdenis- en doopvragen liggen dicht bij elkaar en kunnen dan gecombineerd worden.

Wie als kind niet gedoopt is, kan als volwassene gedoopt worden. In dat geval wordt de doop tevens gezien als openbare geloofsbelijdenis.